TAP POLAND

POLSKI PRODUCENT WYROBÓW METALOWYCH

TAP POLAND

POLSKI PRODUCENT WYROBÓW METALOWYCH

TAP POLAND

POLSKI PRODUCENT WYROBÓW METALOWYCH

TAP POLAND

POLSKI PRODUCENT WYROBÓW METALOWYCH

TAP POLAND

POLSKI PRODUCENT WYROBÓW METALOWYCH

TAP POLAND

POLSKI PRODUCENT WYROBÓW METALOWYCH

TAP POLAND

POLSKI PRODUCENT WYROBÓW METALOWYCH

TAP POLAND

POLSKI PRODUCENT WYROBÓW METALOWYCH

TAP POLAND

POLSKI PRODUCENT WYROBÓW METALOWYCH

TAP POLAND

POLSKI PRODUCENT WYROBÓW METALOWYCH

TAP POLAND

POLSKI PRODUCENT WYROBÓW METALOWYCH

Klauzula RODO


Stosownie do treści art. 13 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAP Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie ul. Podgórna 6, 62-050 Mosina, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000038787 , której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, posiadająca NIP: 7772596485, REGON:        634210353, adres e-mail: handel@tap-poland.pl, tel. +48 61 285 54 66.
 1. Przedstawicielem administratora danych w Polsce jest Pan Rafał Łykowski, ul. Podgórna 6, 62-050 Mosina,
 1. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania umów handlowych oraz marketingowych, w zależności od zakresu udzielonych zgód.
 1. Pani / Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom z grupy TAP lub podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 1. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu wykonanych umów oraz innych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia.
 1. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto  posiada Pan / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także prawo przenoszenia danych.
 1. Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pana, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych doszło do naruszenia jej praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować będzie  odmową zawarcia umowy.
 1. Pani / Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 1. Z uwagi na fakt, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego ma Pani / Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu realizacji wskazanych wyżej praw należy skontaktować się z administratorem danych przesyłając mu stosowny wniosek. Przesłanie wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym możliwe jest w formie pisemnej na adres ul. Podgórna 6, 62-050 Mosina lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres handel@tap-poland.pl

Nasi klienci


TAP Poland Sp. z o.o.
ul. Podgórna 6, 62-050 Mosina
handel@tap-poland.pl
Umów się na spotkanie!
Nasi doradcy przyjadą do Państwa w celu doboru optymalnego rozwiązania.
Umów się na spotkanie pod numerem
+48 61 285 54 66
Copyright 2019 | TAP POLAND, All rights reserved